| facebook | mail

מדיניות חברה / אחריות תאגידית

החברה רואה בהשגת רמת איכות גבוהה במוצריה אמצעי חשוב לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחותיה.

למימוש מטרה זו אנו נפעל :

 • החברה תאמץ את הגישה של מערכת ניהול איכות כוללת בכל תחומי פעילותה, תוך התמקדות בדרישות הלקוח וניטור קבוע של שביעות רצונו.
 • החברה תציב לעצמה מטרות ויעדים, ותוודא השגת מצוינות בכל תחומי פעילותה.
 • הנהלת החברה רואה בתחום איכות ובטיחות מוצריה תחום בעל חשיבות עליונה. לצורך כך החליטה ההנהלה ליישם את תקן 22000 FSSC ואת תקן 9001 ISO לשם הבטחת איכות ובטיחות המוצרים.
 • הנהלת החברה תיבחן באופן קבוע את אפקטיביות מערכת ניהול האיכות ובטיחות המוצר על מנת לוודא את מידת העדכניות של המערכת, האפקטיביות שלה בהשגת המטרות ומידת יישומה והטמעתה בכל דרגי הארגון.
 • כל הפעילויות בחברה תתנהלנה ע”פ מערכת נהלים מסודרת ובהתאמה לדרישות לקוחות ולדרישות ע”פ דין.
 • מערכות הייצור במפעל תפעלנה על פי תנאי יצור נאותים (G.M.P.) ובהתאם לתכנית הערכת ובקרת סיכונים (HACCP) לשם הבטחת בטיחות המוצרים.
 • ההנהלה רואה חשיבות רבה במקצועיות העובדים ומתחייבת להקצות את המשאבים המתאימים להדרכתם והכשרתם לצורך ביצוע נאות ומקצועי של תפקידם.
 • הנהלת החברה תפעל לתקשר ולהשפיע על איכות ובטיחות המוצר לאורך שרשרת האספקה.

החברה שמה לה למטרה להוביל בתחום הסביבה והקיימות בשווקים שבהם היא פועלת. החברה תיישם התנהלות בת קיימא תוך השוואה מתמדת לסטנדרטים בינלאומיים ולחברות מקבילות במדינות מובילות בתחום.

למימוש מטרה זו אנו נפעל:

 • החברה תפעל לשמירה על דרישות חוקי הגנת הסביבה החלים עליה. החברה תנקוט באמצעים הנדרשים כדי לאתר את הדרישות החוקיות הקיימות והעתידיות ולאכוף ציות לדינים אלו על ידי כל מנהלי החברה ועובדיה בכל הדרגים. 
 • החברה תפעל על מנת לצמצם עד כמה שניתן את ההשפעות הסביבתית שלה או לאזנן מעבר לעצם עמידתן ברף הציות לחוקים ותקנות. 
 • החברה תקצה משאבים להשקעות המשפרות את ביצועיה הסביבתיים, ותביא בחשבון את הנושא בשלבי התכנון והיישום של מכלול פעילויותיה. 
 • החברה תפעל באופן מתמיד על מנת לזהות, לנטר ולצמצם את השפעותיה על הסביבה ולהתייעל בכל עת בצריכת המשאבים הטבעיים. 
 • הפעילות הסביבתית של החברה תתמקד בשלושה עמודי תווך מרכזיים: 
 • אריזות ופסולת
 • מים ושפכים
 • אנרגיה ופליטות לאוויר
 • הפעילות הסביבתית בחברה תבוצע באמצעות יישום מערכת ניהול סביבה לפי דרישות תקן 14001 ISO, אשר תתמוך בתכנון סביבתי, בניהול מדדים, בהענקת הכשרה מקצועית, בהגברת המודעות בקרב העובדים ובהצבת יעדים שנתיים ברורים.
 • החברה תפעל על מנת ליישם מדיניות סביבתית זו בכל המיזמים העסקיים והשיווקיים בהם היא שותפה, ובקשרים שלה עם שותפים עסקיים נוספים בהווה ובעתיד.
 • החברה תעודד את הספקים, הלקוחות והצרכנים לפעול באופן בר קיימא המצמצם את השפעתם על הסביבה.
 • החברה מחויבת להיות פתוחה להידברות מתמדת ולפעול בשקיפות עם כלל מחזיקי העניין שלה (לקוחות, צרכנים, עובדים, ספקים, עמותות, ממשל וכו’) בנושאי האחריות החברתית-סביבתית.

החברה שמה לעצמה למטרה לתחזק מערכת לניהול בב”ת על מנת לסלק או למזער את הסיכונים הקשורים לפעילות החברה ובכך למנוע פגיעה בעובדים או בבעלי עניין אחרים.

למימוש מטרה זו אנו נפעל :

 • ע”פ מערכת ניהול בב”ת המבוססת על הדרישות המפורטות בת”י 18001- מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה.
 • החברה תקבע מטרות ויעדים לשם שיפור מתמיד בתחום הבב”ת.
 • החברה תבטיח המקורות התקציביים לצורך יישום נאות של מערך ניהול הבב”ת.
 • החברה תפעל בהתאמה לדרישות התחיקה הישימה בתחום הבב”ת ולדרישות אחרות שהחברה קיבלה על עצמה.
 • החברה תפעל באופן מתמיד לקיום תנאי עבודה בטוחים ובריאים לכל עובדי החברה והמבקרים בחצריה, לספק לעובדים סביבת עבודה ואמצעי הגנה שימזערו את חשיפתם לסיכונים, לפגיעה גופנית ובריאות לקויה.
 • החברה תדריך את העובדים ולהעביר לידיעתם את כל המידע הדרוש בנושאי הסיכונים בתחום הבג”ת ובדרכים למניעתם.
 • החברה תיידע את העובדים והמבקרים במפעל באשר למחויבות האישית שלהם בנושא בב”ת.
 • החברה תפעל להגברת המודעות בקרב מנהלי החברה לעובדה שכל מנהל אחראי על הבב”ת בתחום עליו הוא מופקד.
 • החברה תסקור תקופתית את מערכת ניהול הבב”ת כדי להבטיח את הרלבנטיות שלה ואת התאמתה לחברה. 

החברה שמה לעצמה למטרה לתחזק מערכת לניהול אחריות חברתית על מנת לוודא שעובדי החברה, ועובדים אחרים העובדים עבור החברה יזכו לתנאי עבודה נאותים ולכל הזכויות המגיעות להם על פי חוק.

כדי לממש מטרה זו, החברה תפעל :

 • איסור העסקת ילדים, איסור עבודות בכפייה ,מתן חופש התאגדות ,הקפדה על שעות עבודה ומנוחה, שכר הוגן, איסור אפליה וסביבת עבודה בטוחה ובריאה
 • לפעול בהתאמה לדרישות התחיקה הישימה בתחום העבודה, המקומית והבינלאומית, ולדרישות אחרות שהחברה קיבלה על עצמה ולהביא לידיעת העובדים את כל זכויותיהם ..
 • להתנהל תוך הקפדה על יושרה עסקית, אל מול כל בעלי העניין של החברה.
 • לקבוע מטרות ויעדים לשם שיפור מתמיד בתחום האחריות החברתית.
 • להבטיח את המקורות התקציביים לצורך יישום נאות של מערכת ניהול האחריות החברתית.
 • להבטיח שקיפות ותקשורת נאותה בתחום האחריות החברתית עם העובדים המנהלים ובעלי עניין רלבנטיים נוספים.

החברה שמה לעצמה למטרה לתחזק מערכת לניהול בטיחות בתעבורה ע”פ דרישות ת”י 9301 – מערכת בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתית ,על מנת להעלות את המודעות לבטיחות בדרכים ולהפחית רמת הסיכון הנשקפת לנהגים, לעובדים, לעוברי דרך, לכלי תחבורה ולסביבה .

למימוש מטרה זו אנו נפעל :

 • החברה תבטיח יישום תהליך של שיפור מתמיד והפחתת רמות הסיכון בתחום הבטיחות והאיכות בתעבורה שיתבסס על סקרי סיכונים וקביעה תקופתית של מטרות, יעדים ותוכניות עבודה.
 • החברה תבטיח הקצאת משאבים לצורך יישום אפקטיבי של מערך בטיחות ואיכות בתעבורה.
 • החברה תפעל בהתאמה לדרישות התחיקה הישימה בתחום בטיחות ואיכות בתעבורה.
 • החברה תדריך את העובדים הרלוונטים ותעביר לידיעתם את כל המידע הדרוש להגברת המודעות לאיכות ולבטיחות בתעבורה ולעידוד נהיגה בטוחה.
 • החברה תסקור תקופתית את מערכת ניהול הבטיחות והאיכות בתעבורה כדי להבטיח את התאמתה לתנאים המשתנים בחברה.