| facebook | mail

מדיניות חברה / אחריות תאגידית

מדיניות החברה

מדיניות ההנהלה הינה נגזרת של יעוד החברה:
הובלה בשוק הבירה והמיצים באמצעות פיתוח, יצור ושיווק מותגים מלהיבים
מבוססי טכנולוגיות מתקדמות ,פעילות בקטגוריות משיקות ומצוינות אישית
וארגונית המשרתים תועלות צרכנים, לקוחות ועובדים ומבטיחים חוסן עסקי,
צמיחה והשאת ערך. מחויבות ההנהלה הינה הבסיס להצלחת הארגון ביישום
התקנים לניהול איכות ובטיחות המוצר, לניהול סביבתי, לניהול בטיחות ובריאות
תעסוקתית, לניהול אחריות חברתית וניהול בטיחות והאיכות בתעבורה.
לאור זאת, החליטה ההנהלה לקיים את מערכות הניהול לפי

התקנים הבינלאומיים הבאים:

 • איכות ISO 9001
 • איכות הסביבה ISO 14001
 • בטיחות ובריאות ISO 45001
 • בטיחות המוצר FSSC 22000
 • בטיחות ואיכות בתעבורה SI9301

החברה רואה בהשגת רמת איכות גבוהה במוצריה אמצעי חשוב לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחותיה.

למימוש מטרה זו אנו נפעל :

 • החברה תאמץ את הגישה של מערכת ניהול איכות כוללת בכל תחומי פעילותה, תוך התמקדות בדרישות הלקוח וניטור קבוע של שביעות רצונו.
 • החברה תציב לעצמה מטרות ויעדים, ותוודא השגת מצוינות בכל תחומי פעילותה.
  הנהלת החברה רואה בתחום איכות ובטיחות מוצריה תחום בעל חשיבות עליונה. לצורך כך החליטה ההנהלה ליישם9001 ISO ואת תקן 22000 FSSC לשם הבטחת איכות ובטיחות המוצרים.
 • הנהלת החברה תיבחן באופן קבוע את אפקטיביות מערכת ניהול האיכות ובטיחות המוצר על מנת לוודא את מידת העדכניות של המערכת, האפקטיביות שלה בהשגת המטרות ומידת יישומה והטמעתה בכל דרגי הארגון.
 • כל הפעילויות בחברה תתנהלנה ע”פ מערכת נהלים מסודרת ובהתאמה לדרישות לקוחות ולדרישות ע”פ דין.
 • מערכות הייצור במפעל תפעלנה על פי תנאי ייצור נאותיים (P.M.G) ובהתאם לתכנית הערכת ובקרת סיכונים (HACCP) לשם הבטחת בטיחות המוצרים.
 • ההנהלה רואה חשיבות רבה במקצועיות העובדים ומתחייבת להקצות את המשאבים המתאימים להדרכתם והכשרתם לצורך ביצוע נאות ומקצועי של תפקידם.
 • הנהלת החברה תפעל לתקשר ולהשפיע על איכות ובטיחות המוצר לאורך שרשרת האספקה.

החברה שמה לה למטרה להוביל בתחום הסביבה והקיימות בשווקים שבהם היא פועלת. החברה תיישם התנהלות בת קיימא תוך השוואה מתמדת לסטנדרטים בינלאומיים לחברות מקבילות במדינות מובילות בתחום.

למימוש מטרה זו אנו נפעל:

  • החברה תפעל לשמירה על דרישות חוקי הגנת הסביבה החלים עליה. החברה תנקוט באמצעים הנדרשים כדי לאתר את הדרישות החוקיות הקיימות והעתידיות ולאכוף ציות לדינים אלו על ידי כל מנהלי החברה ועובדיה בכל הדרגים.
  • החברה תפעל על מנת לצמצם עד כמה שניתן את ההשפעות הסביבתית שלה או לאזנן מעבר לעצם עמידתן ברף הציות לחוקים ותקנות.
  • החברה תקצה משאבים להשקעות המשפרות את ביצועיה הסביבתיים, ותביא בחשבון את הנושא בשלבי התכנון והיישום של מכלול פעילויותיה.
  • החברה תפעל באופן מתמיד על מנת לזהות, לנטר ולצמצם את השפעותיה על הסביבה ולהתייעל בכל עת בצריכת המשאבים הטבעיים.
  • הפעילות הסביבתית של החברה תתמקד בשלושה עמודי תווך מרכזיים:
   אריזות ופסולת > מים ושפכים > אנרגיה ופליטות לאוויר
  • הפעילות הסביבתית בחברה תבוצע באמצעות יישום מערכת ניהול סביבה לפי דרישות תקן 14001 ISO אשר תתמוך בתכנון סביבתי, בניהול מדדים, בהענקת הכשרה מקצועית, בהגברת המודעות בקרב העובדים ובהצבת יעדים שנתיים ברורים.
  • החברה תפעל על מנת ליישם מדיניות סביבתית זו בכל המיזמים העסקיים והשיווקיים בהם היא שותפה, ובקשרים שלה עם שותפים עסקיים נוספים בהווה ובעתיד.
  • החברה תעודד את הספקים, הלקוחות והצרכנים לפעול באופן בר קיימא המצמצם את השפעתם על הסביבה. החברה מחויבת להיות פתוחה להידברות מתמדת ולפעול בשקיפות עם כלל מחזיקי העניין שלה (לקוחות, צרכנים, עובדים, ספקים, עמותות, ממשל וכו’) בנושאי האחריות החברתית-סביבתית.

החברה שמה לעצמה למטרה לתחזק מערכת לניהול בב”ת על מנת לסלק או למזער את גורמי הסיכון הקשורים לפעילות החברה ובכך למנוע פגיעה בעובדים או בבעלי עניין אחרים.

למימוש מטרה זו אנו נפעל :

 • על פי מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה המבוססת על הדרישות המפורטות בתקן 45001 ISO.
 • החברה תקבע מטרות ויעדים לשם שיפור מתמיד בביצועי בטיחות ובריאות בתעסוקה ובמערכת ניהול הבטיחות עצמה.
 • החברה תבטיח מקורות התקציבים לשם שיפור מתמיד של מערך ניהול תחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה.
 • החברה תפעל בהתאמה לדרישות התחיקה הישימה בתחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה ולדרישות אחרות שקיבלה על עצמה.
 • החברה תפעל באופן מתמיד לקיום תנאי עבודה בטוחים ובריאים לכל עובדי החברה והמבקרים בחצריה, לסילוק או למזעור גורמי סיכון ולספק לעובדים סביבת עבודה ואמצעי הגנה שימזערו את חשיפה לסיכונים, לפגיעה גופנית ובריאות לקויה.
 • החברה תדריך את העובדים והקבלנים ותעביר לידיעתם את כל המידע הדרוש באשר לגורמי הסיכון בתחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה, ובדרכים למניעתם.
 • החברה תיידע את העובדים והמבקרים במפעל באשר למחוייבות האישית שלהם בנושא בטיחות ובריאות בתעסוקה.
 • החברה תתייעץ ותשתף את עובדיה ונציגיהם בנושאים הנוגעים לבטיחותם ולבריאותם.
 • החברה תספק לעובדיה סביבת עבודה בטוחה ואמצעי הגנה שימזערו את חשיפתם לגורמי סיכון, לפגיעה גופנית ולבריאות לקויה.
 • החברה תפעל להגברת המודעות בקרב מנהלי החברה לעובדה שכל מנהל אחראי על הבטיחות והבריאות התעסוקית בתחום עליו הוא מופקד.
 • החברה תסקור תקופתית את מערכת ניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה כדי להבטיח את הרלוונטיות שלה ואת התאמתה לחברה.

החברה שמה לעצמה למטרה לתחזק מערכת לניהול אחריות חברתית על מנת לוודא שעובדי החברה, ועובדים אחרים העובדים עבור החברה יזכו לתנאי עבודה נאותים ולכל הזכויות המגיעות להם על פי חוק.

למימוש מטרה זו אנו נפעל:

 • לפעול בהתאמה לדרישות התחיקה הישימה בתחום העבודה, המקומית והבינלאומית, ולדרישות אחרות שהחברה קיבלה על עצמה ולהביא לידיעת העובדים את כל זכויותיהם.
 • לקבוע מטרות ויעדים לשם שיפור מתמיד בתחום האחריות החברתית.
 • להבטיח את המקורות התקציביים לצורך יישום נאות של מערכת ניהול האחריות החברתית.
 • להבטיח שקיפות ותקשורת נאותה בתחום האחריות החברתית עם העובדים המנהלים ובעלי עניין רלבנטיים נוספים.

החברה שמה לעצמה למטרה לתחזק מערכת לניהול בטיחות בתעבורה ע”פ דרישות ת”י 9301 – מערכת בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתית, על מנת להעלות את המודעות לבטיחות בדרכים ולהפחית רמת הסיכון הנשקפת לנהגים, לעובדים, לעוברי דרך ,לכלי תחבורה ולסביבה.

למימוש מטרה זו אנו נפעל :

 • החברה תבטיח יישום תהליך של שיפור מתמיד והפחתת רמות הסיכון בתחום הבטיחות והאיכות בתעבורה שיתבסס על סקרי סיכונים וקביעה תקופתית של מטרות, יעדים ותוכניות עבודה.
 • החברה תבטיח הקצאת משאבים לצורך יישום אפקטיבי של מערך בטיחות ואיכות בתעבורה.
 • החברה תפעל בהתאמה לדרישות התחיקה הישימה בתחום בטיחות ואיכות בתעבורה.
 • החברה תדריך את העובדים הרלוונטים ותעביר לידיעתם את כל המידע הדרוש להגברת המודעות לאיכות ולבטיחות בתעבורה ולעידוד נהיגה בטוחה.
 • החברה תסקור תקופתית את מערכת ניהול הבטיחות והאיכות בתעבורה כדי להבטיח את התאמתה לתנאים המשתנים בחברה.